Scroll To Top

מחקרים ומאמרים של שי שפורסמו (מבחר)

תבניות נוף - מחקר על ייצוגי טבע בחוברות הנצחה 1994

מה זה אמנות אקולוגית? - קטלוג ומחקר לאוצרות תערוכה - 'מעבר לעיקרון העונג', הפורום לאמנות אקולוגית. 1999

זכאי., שי, נחל בטון:- הניטור-הדיון-הריפוי 2001

זכאי., שי, נחיצותו של היער לנפשו של אדם, מרכז לצילום ואמנות אקולוגית 2002

דו"ח ויזואלי, סוגיות סביבתיות דרך אמנות, במסגרת דוח הצללים של דוח הממשלה לקראת יוהנסבורג. 2002

טיפוח גישה רב תחומית למען הסביבה, העלאת מודעות סביבתית באמצעות אמנות, 2002

רוח המקום של מקום פגוע 2002

ההיסטוריה של הסביבה בראי האמנות 2003

שימור שטחים פתוחים באמצעות אמנות 2004

מה זה אמנות אקולוגית? - מרכז לצילום ואמנות אקולוגית - 2004

Concrete Creek -Stream Reclamation as an Artwork , WEAD, 2004

האחרת - טבע ונשים, אקופמיניזם 2005

מלכת השלוליות, מסמך רעיוני לשיקום בריכת החורף, עיריית חולון, 2007

מסמך אזהרה ויזואלי - מתוך תווי יער- הספרייה, 2008

מסמך רעיוני - הטמעת כלים וכיוונים חדשים בעבודת החברלה"ט. 2009

תיקון עולם מה כבר ביקשתי? - 2010

העץ שבתוכי, מסמך רעיוני כלים ותכנים חדשים למדריכי הגן הבוטני, מקווה ישראל, 2012

Photographed based rituals, מאמר לפסטיבל הצילום הבינלאומי 2012

עשב סתם, לא שוטה 2013

נוכנות, Presencehood, 2014